پشتیبانی فنی

تجهیزات تولید:
این شرکت دارای مجموعه ای از تجهیزات اتوماتیک برای حذف رطوبت از مواد و آماده سازی آن برای قالب گیری تزریقی است. ظرفیت: 1 میلیون مجموعه تشک TPE، 2 میلیون مجموعه گلگیر.

Technical-Support

خط قالب گیری تزریقی

Technical-Support1
Technical-Support2